Hanuman Chalisa in Tamil

தோ3ஹா

ஶ்ரீ கு3ரு சரண ஸரோஜ ரஜ நிஜமந முகுர ஸுதா4ரி |
வரணௌ ரகு4வர விமலயஶ ஜோ தா3யக ப2லசாரி ‖
பு3த்3தி4ஹீந தநுஜாநிகை ஸுமிரௌ பவந குமார |
3ல பு3த்3தி4 வித்3யா தே3ஹு மோஹி ஹரஹு கலேஶ விகார ‖

த்4யாநம்

கோ3ஷ்பதீ3க்ருத வாராஶிம் மஶகீக்ருத ராக்ஷஸம் |
ராமாயண மஹாமாலா ரத்நம் வந்தே3-(அ)நிலாத்மஜம் ‖
யத்ர யத்ர ரகு4நாத2 கீர்தநம் தத்ர தத்ர க்ருதமஸ்தகாஂஜலிம் |
பா4ஷ்பவாரி பரிபூர்ண லோசநம் மாருதிம் நமத ராக்ஷஸாந்தகம் ‖

சௌபாஈ

ஜய ஹநுமாந ஜ்ஞாந கு3ண ஸாக3ர |
ஜய கபீஶ திஹு லோக உஜாக3ர ‖ 1 ‖

ராமதூ3த அதுலித ப3லதா4மா |
அஂஜநி புத்ர பவநஸுத நாமா ‖ 2 ‖

மஹாவீர விக்ரம பஜ3ரங்கீ3 |
குமதி நிவார ஸுமதி கே ஸங்கீ3 ‖3 ‖

கஂசந வரண விராஜ ஸுவேஶா |
காநந குண்ட3ல குஂசித கேஶா ‖ 4 ‖

ஹாத2வஜ்ர ஔ த்4வஜா விராஜை |
காந்தே2 மூஂஜ ஜநேவூ ஸாஜை ‖ 5‖

ஶஂகர ஸுவந கேஸரீ நந்த3ந |
தேஜ ப்ரதாப மஹாஜக3 வந்த3ந ‖ 6 ‖

வித்3யாவாந கு3ணீ அதி சாதுர |
ராம காஜ கரிவே கோ ஆதுர ‖ 7 ‖

ப்ரபு4 சரித்ர ஸுநிவே கோ ரஸியா |
ராமலக2ந ஸீதா மந ப3ஸியா ‖ 8‖

ஸூக்ஷ்ம ரூபத4ரி ஸியஹி தி3கா2வா |
விகட ரூபத4ரி லஂக ஜலாவா ‖ 9 ‖

பீ4ம ரூபத4ரி அஸுர ஸம்ஹாரே |
ராமசந்த்3ர கே காஜ ஸம்வாரே ‖ 1௦ ‖

லாய ஸஂஜீவந லக2ந ஜியாயே |
ஶ்ரீ ரகு4வீர ஹரஷி உரலாயே ‖ 11 ‖

ரகு4பதி கீந்ஹீ ப3ஹுத ப3டா3யீ |
தும மம ப்ரிய ப4ரத ஸம பா4யீ ‖ 12 ‖

ஸஹஸ்ர வத3ந தும்ஹரோ யஶகா3வை |
அஸ கஹி ஶ்ரீபதி கண்ட2 லகா3வை ‖ 13 ‖

ஸநகாதி3க ப்3ரஹ்மாதி3 முநீஶா |
நாரத3 ஶாரத3 ஸஹித அஹீஶா ‖ 14 ‖

யம குபே3ர தி33பால ஜஹாம் தே |
கவி கோவித3 கஹி ஸகே கஹாம் தே ‖ 15 ‖

தும உபகார ஸுக்3ரீவஹி கீந்ஹா |
ராம மிலாய ராஜபத3 தீ3ந்ஹா ‖ 16 ‖

தும்ஹரோ மந்த்ர விபீ4ஷண மாநா |
லஂகேஶ்வர ப4யே ஸப3 ஜக3 ஜாநா ‖ 17 ‖

யுக3 ஸஹஸ்ர யோஜந பர பா4நூ |
லீல்யோ தாஹி மது4ர ப2ல ஜாநூ ‖ 18 ‖

ப்ரபு4 முத்3ரிகா மேலி முக2 மாஹீ |
ஜலதி4 லாங்கி4 க3யே அசரஜ நாஹீ ‖ 19 ‖

து3ர்க3ம காஜ ஜக3த கே ஜேதே |
ஸுக3ம அநுக்3ரஹ தும்ஹரே தேதே ‖ 2௦ ‖

ராம து3ஆரே தும ரக2வாரே |
ஹோத ந ஆஜ்ஞா பி3நு பைஸாரே ‖ 21 ‖

ஸப3 ஸுக2 லஹை தும்ஹாரீ ஶரணா |
தும ரக்ஷக காஹூ கோ ட3ர நா ‖ 22 ‖

ஆபந தேஜ ஸம்ஹாரோ ஆபை |
தீநோம் லோக ஹாஂக தே காம்பை ‖ 23 ‖

பூ4த பிஶாச நிகட நஹி ஆவை |
மஹவீர ஜப3 நாம ஸுநாவை ‖ 24 ‖

நாஸை ரோக3 ஹரை ஸப3 பீரா |
ஜபத நிரந்தர ஹநுமத வீரா ‖ 25 ‖

ஸஂகட ஸே ஹநுமாந சு2டா3வை |
மந க்ரம வசந த்4யாந ஜோ லாவை ‖ 26 ‖

ஸப3 பர ராம தபஸ்வீ ராஜா |
திநகே காஜ ஸகல தும ஸாஜா ‖ 27 ‖

ஔர மநோரத4 ஜோ கோயி லாவை |
தாஸு அமித ஜீவந ப2ல பாவை ‖ 28 ‖

சாரோ யுக3 ப்ரதாப தும்ஹாரா |
ஹை ப்ரஸித்34 ஜக3த உஜியாரா ‖ 29 ‖

ஸாது4 ஸந்த கே தும ரக2வாரே |
அஸுர நிகந்த3ந ராம து3லாரே ‖ 3௦ ‖

அஷ்ட2ஸித்3தி4 நவ நிதி4 கே தா3தா |
அஸ வர தீ3ந்ஹ ஜாநகீ மாதா ‖ 31 ‖

ராம ரஸாயந தும்ஹாரே பாஸா |
ஸதா3 ரஹோ ரகு4பதி கே தா3ஸா ‖ 32 ‖

தும்ஹரே பஜ4ந ராமகோ பாவை |
ஜந்ம ஜந்ம கே து32 பி3ஸராவை ‖ 33 ‖

அந்த கால ரகு4பதி புரஜாயீ |
ஜஹாம் ஜந்ம ஹரிப4க்த கஹாயீ ‖ 34 ‖

ஔர தே3வதா சித்த ந த4ரயீ |
ஹநுமத ஸேயி ஸர்வ ஸுக2 கரயீ ‖ 35 ‖

ஸஂகட க(ஹ)டை மிடை ஸப3 பீரா |
ஜோ ஸுமிரை ஹநுமத ப3ல வீரா ‖ 36 ‖

ஜை ஜை ஜை ஹநுமாந கோ3ஸாயீ |
க்ருபா கரஹு கு3ருதே3வ கீ நாயீ ‖ 37 ‖

ஜோ ஶத வார பாட2 கர கோயீ |
சூ2டஹி ப3ந்தி3 மஹா ஸுக2 ஹோயீ ‖ 38 ‖

ஜோ யஹ படை3 ஹநுமாந சாலீஸா |
ஹோய ஸித்3தி4 ஸாகீ2 கௌ3ரீஶா ‖ 39 ‖

துலஸீதா3ஸ ஸதா3 ஹரி சேரா |
கீஜை நாத2 ஹ்ருத3ய மஹ டே3ரா ‖ 4௦ ‖

தோ3ஹா

பவந தநய ஸஂகட ஹரண – மங்க3ல்த3 மூரதி ரூப் |
ராம லக2ந ஸீதா ஸஹித – ஹ்ருத3ய ப3ஸஹு ஸுரபூ4ப் ‖
ஸியாவர ராமசந்த்3ரகீ ஜய | பவநஸுத ஹநுமாநகீ ஜய | போ3லோ பா4யீ ஸப3 ஸந்தநகீ ஜய |

Hanuman Chalisa In different languages: English, Hindi, Bengali, Kannada, Gujarati, Oriya, Marathi, Tamil.